ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ FICNER & PARTNERS s.r.o.

ODMĚNA ZA PRÁVNÍ SLUŽBYOdměna za právní služby poskytované obchodní společností FICNER & PARTNERS s.r.o. se primárně řídí smlouvou s klientem (tzv. smluvní odměna). Smluvní odměna zohledňuje konkrétní potřeby klienta v určité věci i jeho osobní poměry. Pokud není odměna takto určena, řídí se ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní odměna

Smluvní odměnu lze sjednat v níže uvedených formách:

  • úkonová odměna – jednorázová odměna za vyřízení věci (např. sepis či revize smlouvy)
  • hodinová odměna – 3.000,- Kč za každou započatou hodinu
  • paušální měsíční odměna – poskytování právních služeb bez ohledu na jejich rozsah
  • podílová odměna - dohodou stanovena podílem podle výsledku věci (procentem z nároku ve věci přiznaného)
Copyright © 2017 Daniel Šrámek | Š R Á M E K - I T | www.sramek-it.cz